ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเจริญรัฐ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,753,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิทยบูรณาการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,499,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปากเหมืองรัฐนฤมิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 416,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 91000
เพิ่มเติม..