ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 คณะครูเตรียมความพร้อม เอกสาร ก่อนเปิดภาคเรียน
ครูทุกท่าน
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ครูทุกท่าน
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้น ม.2-3 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่าน รั้งที่ 1
ครูผู้สอน
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้น ม.2-3 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา งานวัดผลประเมินผล
26 พ.ค. 57 ถึง 28 พ.ค. 57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่วิชาการ
วิชาการ ครูผู้สอน
30 พ.ค. 57 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
งานกิจกรรม
05 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
งานกิจกรรม
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานกิจกรรม
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 ส่งปพ.5 ม.1-3 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา ผู้บริหาร ครูผุ้สอน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย ,กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
31 มี.ค. 58 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหาร ครูประจำวิชา ครูทุกท่าน
01 เม.ย. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหาร ครูประจำวิชา ครูทุกท่าน
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
31 พ.ค. 59 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมพิธีไหว้ครู
31 ต.ค. 60 ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
08 ธ.ค. 60 ยุวชนทหารร่วมพีธีสวนสนาม อ.แม่แตง
14 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 ตัวแทนแข่งทักษะวิชาการจังหวัดกำแพงเพชร
18 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายม่อนป้านเขากวาง อ.แม่ออน
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันครบรอบโรงเรียนข่วงพญ๋า
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แลกของวัญ
04 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนเวียงเศรษฐี
22 ม.ค. 61 ถึง 24 ม.ค. 61 ค่ายวิชาการกลุ่ม O-net ณ บวกครก
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net ชั้น ป.6 และ ม.3
09 ก.พ. 61 กีฬาสีภายในโรงเรียน