ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปากเหมืองตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2481 โดยความร่วมมือจากพระอธิการบุญมา เจ้าอาวาสวัดปากเหมือง นายก๋อง ตุ่นคำ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลขัวมุง ผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่ 2, 3 และ 4 ตำบลขัวมุงอาศัยศาลาบาตรวัดปากเหมืองเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน

·         พ.ศ. 2499 นายสุรินทร์ เดชะวัง ครูใหญ่ได้นิมนต์ท่านครูบาอภิชัย ขาวปี มาเป็นประธานร่วมกับนายสัญญา สุวรรณสายะ นายอำเภอสารภี ได้ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 4 ห้องเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4

·         พ.ศ. 2512 นายอินสม พงษ์เทพ ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่

·         พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6

·         วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2528 นายชำนาญ ราชจินดา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

·         วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2530 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

·         วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีโรงเรียนวัดอุทุมพราราม โรงเรียนวัดขัวมุง และโรงเรียนวัดหัวดง มาเรียนรวม 3 โรงเรียน

·         วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ม.1)

·         วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 นายชำนาญ ราชจินดา ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม โรงเรียนวัดขัวมุง และโรงเรียนวัดหัวดง

·         วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โรงเรียนวัดสันต้นกอกสาขารน้ำโจ้ ตำบลดอนแก้ว ได้นำนักเรียน 33 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนรวม

·         วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นายอินทร์ จอมแปง ได้มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปากเหมือง

·         วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นายชวลิต แพถนอม ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากเหมือง