ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /คำขวัญ

วิสัยทัศน์

                        โรงเรียนบ้านปากเหมือง        ลือเลื่องภูมิปัญญา 

                   นาฏลีลามวยไทย                  สวยใสฟ้อนสารภี 

                   เทคโนโลยีฝึกฝน                   สร้างคนรักการอ่าน

                   สถานศึกษาสวยงาม              ลือนามเศรษฐกิจพอเพียง

Vision

                 Ban pak meuang school.         Widely the wisdom.

                 Dramatic style boxing.             A pretty transparent sarapee dance.

                 Trained of technology.            Build a love of reading.

                 Beautiful school.                      Be celebrated of sufficiency economy.

 

ปรัชญา      การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Philosophy   The  education is the development quality of life.

 

 

คำขวัญ

           วิชาการประจักษ์          อนุรักษ์ภูมิปัญญา

           ลีลาการแสดง               เป็นแหล่งศึกษา

           พัฒนาการอ่าน             รอบด้านงามตา

           พัฒนาไอที                   ตามวิถีพอเพียง

Slogan

           Apparent technical.             Conservation of wisdom.

          Showing style.                       A source education.

          Develop for reading.             Around grapevines.

          IT developments.                  Sufficiency by the way.