ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                        จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 ม.3) อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1.             นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพังประสงค์

2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.             สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4.             ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.             สถานศึกษาบริหารทุกวันและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6.    นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง