ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

9

9

18

อนุบาลปีที่ 2

17

6

23

ประถมศึกษาปีที่ 1

17

17

34

ประถมศึกษาปีที่ 2

19

13

32

ประถมศึกษาปีที่ 3

14

20

34

ประถมศึกษาปีที่ 4

19

9

28

ประถมศึกษาปีที่ 5

10

11

21

ประถมศึกษาปีที่ 6

6

18

24

มัธยมศึกษาปีที่  1

11

7

18

มัธยมศึกษาปีที่  2

19

9

19

มัธยมศึกษาปีที่  3

21

15

36

รวม

153

134

287

 

หมายเหตุ   1.   ข้อมูล    ณ     วันที่    8     มิถุนายน    2560