ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์          ศิลปะการแสดง
Identities          Performing  Arts.
 
 
เอกลักษณ์          โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
Identity             Continue the local wisdom schools.