ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เดชะวัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2409 - 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายอินสม พงษ์เทพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ ราชจินดา
ตำแหน่ง : ผูอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทร์ศร จอมแปง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต แพถนอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวรรธน์ ไชยคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน