ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวรวรรธน์ ไชยคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุดา ราชโสม
รักษาราชการแทนคนที่ 1

นางสาวดัมพิกา สิทธิพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทองพิมพ์ โตลอย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ บุณยรัตนวณิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอภิญญา ยาโน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปราณี ภูอิ่นอ้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสุดา ราชโสม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวดารารัตน์ นาตา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ จันทร์แจ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบานเย็น ศรีสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย