ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางบานเย็น ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกมลรัตน์ บริสุทธิ์ศรี
ครู คศ.2