ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดัมพิกา สิทธิพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรสวรรค์ ชาวเวียง
ครู คศ.2

นายสามารถ จันทร์แจ่ม
ครู คศ.3

นางศรีพรรณ ปันแจ่ม
ครู คศ.3