ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติชา จิโนเป็ง
ครูผู้ช่วย

นางเพ็ญพรรณ เงาโสภา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวนันทพร อุตมะ