ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ บุณยรัตนวณิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดา ราชโสม
ครู คศ.3

นางปราณี ภูอิ่นอ้อย
ครู คศ.3