ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอภิญญา ยาโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดารารัตน์ นาตา
ครู คศ.3

นางทองพิมพ์ โตลอย
ครู คศ.3

นายเอกพิงค์ วงค์แก้วจันทร์
ครู คศ.2