ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปราณี ภูอิ่นอ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทองพิมพ์ โตลอย
ครู คศ.3

นางสาวจีราภรณ์ แพงดี