ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดา ราชโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทองศรี ปัญญาหลี
ครู คศ.3

นายเอกพิงค์ วงค์แก้วจันทร์
ครู คศ.2