ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดา ราชโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอกพิงค์ วงค์แก้วจันทร์
ครู คศ.2

นางศรีพรรณ ปันแจ่ม
ครู คศ.3

นายปฐมพงษ์ วังวงษ์