ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดารารัตน์ นาตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริประภา นามวงค์
ครู คศ.3

นางมัทณา ปันคำ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Michel Teba Ketuanza
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ