ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ อุมะนันท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย พิมสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดัมพิกา สิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ พรภิภาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประชัน ทะนันไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา โปธายะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุบันเทิง ญาณวุฒิโฑ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต โชติปรีชารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต แพถนอม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ