ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเอกพล กอลิยะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิชัย บุญแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพชรดนัย มฤคทัต
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายสุภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายแสงจึ่ง ลุงสู้
ตำแหน่ง : หัวหน้าลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแสงหอม กุ่งนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าลูกเสือสามัญ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถชัย คุ้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ายุวชนทหาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลภพ ใจ๋คำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมรมนาฏมวยไทย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ แหยมคง
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมรมกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดาวแดง กุ่งนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมรมการแสดง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแตงอ่อน ลุงออ
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมรมดนตรี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวันวิสาข์ พิมสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมเกษตรตามรอยพ่อ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรมย์ธีรา ดวงชมภู
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพรรณษา แปงสุตา
ตำแหน่ง : หัวหน้าชมรมอาหาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประกายดาว ศิริไพรศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภาวรรณ ไชยตน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุดดาซุย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัมพร คำดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแสงเหน่ ลุงอ่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายหล้า ลุงหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา นายออ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรกาญจน์ ลุงเล่า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3