โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

336392165_685761603347519_7803469474436285570_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

1077280056-20150629-135128

นายวสันต์ สืบสุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งอยู่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77150 โทรศัพท์,โทรสาร 032 – 681761 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 3, 4 ,5,11 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนบ้านปากเหมืองมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเป็นไทยทั้งด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

4.. ปลูกฝังให้นักเรียนรักษาความสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

6. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน