โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายวสันต์ สืบสุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางอนงค์ พุ่มไสว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวปุณิกา ไชยมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวลลิตา เหรียญทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนงลักษณ์ ช้างเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวราตรี เปรมสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาววรรษมล แสงสว่าง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวดวงดาว เกาะเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววราพร พูนทวี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ เปี่ยมพอดี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางทิพย์นฤน แสงรุ้ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายกิตติชัย เพลินจิตต์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด