โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านปากเหมือง นำโดยนางธนพินท์ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่และโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

บทความล่าสุด